????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

Invitation for Bids for P3-L2&3 PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី16 ធ្នូ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង00:00
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី17 ធ្នូ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង02:24
 
?????? Wrap-up meeting PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី09 ធ្នូ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង00:00
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

???????? ???????????????????? ?????? ????????? ???????? ?????? ????????? C ??????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ??? ????? ????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????? STVET ??????????????? wrap-up meeting ???????????????????????????????? (ADB) ?????? Mr. Dr. Yasushi Hirosato ?????????????????????????????????????????????? ?

?- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? (STVET) ???
?- ????????????????????????????????????????????? Review Mission?

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី12 ធ្នូ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង04:01
 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 12 ​ទាំងអស់ 33 ទំព័រ