????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

?????? Kick-off meeting PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី02 ធ្នូ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង07:36
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

???????? ???????????????????? ?????? ????????? ???????? ??????? ????????? C ??????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ??? ????? ????????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????? STVET ??????????????? Kick-off meeting ???????????????????????????????? (ADB) ?????? Mr. Dr. Yasushi Hirosato ???????????????? ???????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????? ???????????????? ??????????????? ?????????????????? ????????? ????????????? TVET ???????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????? ?? ???

?-???????????????????????????????????????????????? Midterm Review Mission ???????????????????/???? ?????????
?-???????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????
?-??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?-??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?-??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?-??????????????????????????????????????????????????

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី12 ធ្នូ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង03:27
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-????? PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី28 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង10:12
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី28 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង10:18
 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 13 ​ទាំងអស់ 33 ទំព័រ