????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

Advertisement Impact Studies PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី07 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង07:56
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី07 វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង08:08
 
??????????? Kick-off Meeting PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃអង្គារ ទី08 តុលា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង04:26
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

???????? ????????????? ?????? ????????? ???????? ?.??????????? ?????????????? Kick-off meeting ?????????????? C ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????? ??? ????? ?????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????? ?? ?

?- ??????????????????????????????????????????????? STVET II ????????? Designing and Monitoring Framework (DMF)

?- ??????? ?????????????????????????????? Project Administration Manual (PAM)

?- ????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????

?- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (AFD)

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី08 តុលា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង04:33
 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 15 ​ទាំងអស់ 33 ទំព័រ