????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី02 កញ្ញា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង10:32
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ????-???? ??????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????? ??????? ???????????????????????(?????????????????????????????/?????+?)
???????????????? ?????? ??????????????????????? (?????????????????????????????????/?????+?)
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី02 កញ្ញា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង10:43
 
Meeting on Draft Interim Report PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃសុក្រ ទី21 មិថុនា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង08:43
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

Phnom Penh, Friday, June 21, 2013 H.E Pich Sophoan Secretary of State and Project Director of Strengthening Technical and Vocational Education and Training Project (STVET) discussed with PPTA team on Draft Interim Report at 9.30 am at his own meeting room.កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃសុក្រ ទី21 មិថុនា ឆ្នាំ2013 ម៉ោង08:55
 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 17 ​ទាំងអស់ 33 ទំព័រ