????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

??????? ?? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? STVET PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃអង្គារ ទី26 មេសា ឆ្នាំ2011 ម៉ោង13:13
??????????????????

??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? (STVET?/?ADB? Grant? No?.? 0178-CAM? )??????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ???????????? ???????????????????????????????????? ?? ????? ????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃពុធ ទី08 មិថុនា ឆ្នាំ2011 ម៉ោង03:02
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង...
 
??????? ??? ????? ?????????????? ???????????????????????????????????????? STVET PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី07 កក្កដា ឆ្នាំ2007 ម៉ោង09:54
??????????????????

????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?:??????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃពុធ ទី08 មិថុនា ឆ្នាំ2011 ម៉ោង03:03
អាន​អត្ថបទ​ទាំងស្រុង...
 
<< ចាប់ផ្ដើម < មុន 31 32 33 បន្ទាប់ > ចុងក្រោយ >>

ទំព័រ​ទី 33 ​ទាំងអស់ 33 ទំព័រ