ការ​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​មូលនិធិ​ជាតិបណ្តុះបណ្តាល​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រជំហាន​២ បោះពុម្ព
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃសុក្រ ទី22 សីហា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង00:00
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

 

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី25 សីហា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង03:23