????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

?????? kick-off meeting PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី16 ធ្នូ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង00:00
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

???????? ??????????????? ?????? ????????? ???????? ? ????????? ???????????????? B ????????????????????????? ????????????????????????? ????????????? ??? ????? ??????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? (ADB) ???????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?

  • ?????????????????????????????????????????????? STVET II ?????????????????????????????????? (Policy-Base and Project Loans) ????????????? Design and Monitoring Framework (DMF)
  • ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
  • ?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? TVET ????????????????-????

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃអង្គារ ទី17 ធ្នូ ឆ្នាំ2013 ម៉ោង08:00