????????
?????????????
-ក្របខណ្ឌគុណវុឌ្ឍិជាតិកម្ពុជា   -ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ   -ប្រកាសលេខ០៧២/១១ ក.ប/ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីចុះបញ្ជីកាគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ     -សារាចរណែនាំលេខ០១សរណន ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ស្តីពីការលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

??????????? kick-off meeting ????????????????????????????????????????????????? ????????????? PDF បោះពុម្ព អ៊ីមែល
និពន្ធ​ដោយ Administrator   
ថ្ងៃច័ន្ទ ទី19 ឧសភា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង02:24
ពុំ​មានការ​បកប្រែ។

???????? ??????????????? ?????? ????????? ???????? ?.?????????????????????? B ?????????????
???????????? ????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????? ??? ????? ??????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? Swetal Sindhvad ????????????????????????????????????? Dr.? Hirosato ???????
??? ??? ???? ??????? Mylene ?????????? Chandy ???????????? ???????????????????????? ????????
?????????????????????? ?? ?????? ?

?-?????????????????????????????????????????????????????????????????????-?? ?????? ??????????

?-??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????

?-??????????????????????????????????????????????????? ??????????????

?-??????????????????????????????????? ????????????????????????

?-?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????

កែ​ចុងក្រោយ​នៅ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី19 ឧសភា ឆ្នាំ2014 ម៉ោង04:28